Location


Address

구주소 : 경기도 양평군 단월면 명성리 17-1

도로명 : 경기도 양평군 단월면 통골길 71

17-1, Myeongseong-ri, Danwol-myeon, 

Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea


Around

놀이 :  대명 비발디 파크 5km 

          오션 월드 5km


마트 : 세븐일레븐 홍천 비발디점 1km

          비발디 K할인마트 3km

          단월 하나로 마트 7km

          대형마트 : 양평 롯데마트 25km


식당 : 노걸대 가마 삼겹 & 감자탕  1km

         고기가 3km

         메밀가 3km

         단월 해장국 3km

         쿵푸 짬뽕 3.5km